Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 26 września (poniedziałek) 2022 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – DRUK NR 2/LIX
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - DRUK NR 3/LIX
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica – DRUK NR 4/LIX
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Sobieradzu – DRUK NR 5/LIX
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 6/LIX
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022- 2030 – DRUK NR 7/LIX

III. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot), analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.

IV. Wolne wnioski i informacje.