Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 27 września (wtorek) 2022 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2022.

III. Analiza, informacja na temat kanalizacji Gminy Gryfino oraz dalsze plany skanalizowania terenów gminnych.

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – DRUK NR 2/LIX
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - DRUK NR 3/LIX
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica – DRUK NR 4/LIX
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Sobieradzu – DRUK NR 5/LIX
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 6/LIX
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022- 2030 – DRUK NR 7/LIX

V. Wolne wnioski i informacje.