Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 września 2022 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z sesji LV.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Informacja na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych lub kontynuowanych w 2022 roku.

 • uwagi i zapytania.

V. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2022 roku – DRUK NR 1/LIX

 • uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – DRUK NR 2/LIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - DRUK NR 3/LIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica – DRUK NR 4/LIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Sobieradzu – DRUK NR 5/LIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 6/LIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022- 2030 – DRUK NR 7/LIX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

XIII. Wolne wnioski i informacje.