Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 23 sierpnia (wtorek) 2022 r. godz. 9.00

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 43/22, 44/22

II. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 1/LVII

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK NR 2/LVII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia w Gminie Gryfino średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 – DRUK NR 3/LVII
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - DRUK NR 4/LVII
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 3/8 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 5/LVII
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 6/LVII
 5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo - DRUK NR 7/LVII
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 8/LVII
 7. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022-2023– DRUK NR9/LVII
 8. zmieniającej uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2023DRUK NR 10/LVII
 9. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok NR 11/LVII
 10. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej NR 12/LVII
 11. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie - DRUK NR 13/LVII

V. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty (cdn.)

VI. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2022.

VII. Wolne wnioski i informacje.