Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 sierpnia 2022 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z XLIX, LI, LII, LIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zorganizowanym od 1 sierpnia 2022 r. przez Gminę Gryfino nowym systemie publicznego transportu zbiorowego

 • uwagi i zapytania

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 1/LVII

 • uwagi i zapytania

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK NR 2/LVII

 • uwagi i zapytania

VII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w Gminie Gryfino średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 – DRUK NR 3/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino - DRUK NR 4/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 3/8 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 5/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 6/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo - DRUK NR 7/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 8/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022-2023 – DRUK NR 9/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2030 - DRUK NR 10/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok - DRUK NR 11/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej – DRUK NR 12/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie - DRUK NR 13/LVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

XIX. Wolne wnioski i informacje.