Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 27 czerwca (poniedziałek) 2022 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 40/22

II. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

III. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2021

 1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2021 – DRUK NR 1/LV,

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2021 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino 

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/LV,
 2. sprawozdanie finansowe gminy Gryfino –DRUK NR 2-1/LV,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2021” oraz „Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2021 rok” – DRUK NR 2-2/LV,

V. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” – DRUK NR 3/LV

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 - DRUK NR 4/LV
 2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/LV
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla działki nr 104/4 w obrębie Pniewo – DRUK NR 6/LV
 4. określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na ekologiczne źródła ciepła – DRUK NR 7/LV
 5. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nierównego traktowania osób prowadzących działalność na Targowisku Miejskim w Gryfinie – DRUK NR 8/LV
  1. skarga – materiał do druku Nr 8/LV,
  2. projekt uchwały druk Nr 8/LV.
 6. rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 9/LV
  1. skarga – materiał do druku Nr 9/LV,
  2. projekt uchwały druk Nr 9/LV.
 7. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i gminy Gryfino dotyczących utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej na Targowisku Miejskim w Gryfinie – DRUK NR 10/LV
  1. skarga – materiał do druku Nr 10/LV,
  2. projekt uchwały druk Nr 10/LV.
 8. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma – DRUK NR 11/LV
  1. skarga – materiał do druku Nr 11/LV,
  2. projekt uchwały - druk Nr 11/LV.
 9. rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały nr XXVI/223/20 rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – DRUK NR 12/LV
  1. petycja – materiał do druku Nr 12/LV
  2. projekt uchwały – druk Nr 12/LV

VII. Wolne wnioski i informacje.