Materiały na sesję

ccc
 • DRUK NR 1/LV - przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2021,
 • DRUK NR 1-1/LV - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania,
 • DRUK NR 2/LV - sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 • DRUK NR 2-1/LV - sprawozdanie finansowe gminy Gryfino,
 • DRUK NR 2-2/LV - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2021” oraz „Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2021 rok”,
 • DRUK NR 2-3/LV - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino  absolutorium z zastrzeżeniami z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • DRUK NR 3/LV - sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”,
 • DRUK NR 4/LV - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1,
 • DRUK NR 5/LV - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu,
 • DRUK NR 6/LV - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla działki nr 104/4 w obrębie Pniewo,
 • DRUK NR 7/LV - podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na ekologiczne źródła ciepła,
 • DRUK NR 8/LV - rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nierównego traktowania osób prowadzących działalność na Targowisku Miejskim w Gryfinie,
 • DRUK NR 9/LV - rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska,
 • DRUK NR 10/LV - rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczących utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej na Targowisku Miejskim w Gryfinie,
 • DRUK NR 11/LV - rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma – DRUK NR 11/LV
 • DRUK NR 12/LV - rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.