Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie o debacie nad Raportem o stanie Gminy Gryfino

ccc

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie
w sprawie zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Gryfino za rok 2021


Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w terminie do 31 maja 2022 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Gryfinie Raport o stanie Gminy Gryfino za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej.
      Rada Miejska w Gryfinie rozpatrzy Raport o stanie gminy na sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00. Nad Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy wotum zaufania.
      Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do dnia 29 czerwca 2022 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 w godzinach 7.30- 15.30 do dnia 29 czerwca 2022 r.

Wzór zgłoszenia  wersja-pdf   wersja-doc  do udziału w debacie dostępny jest także w Biurze Obsługi Interesantów. Dodatkowe informacje udzielane są  pod numerem telefonu 91-416-20-11 wewn. 327, 227.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie
Rafał Guga