Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
26 kwietnia (wtorek) 2022 r. godz. 1030

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 38/21.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r.-DRUK NR 1/LII.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 – DRUK NR 2/LII,

  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 – DRUK NR 3/LII,

  3. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2022 – DRUK NR 4/LII,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/LII,

  5. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 6/LII,

  6. nadania nazw ulic w mieście Gryfino – DRUK NR 7/LII,

  7. rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 8/LII:

   1. skarga – materiał do druku nr 8/LII,

   2. podjęcie uchwały – druk nr 8/LII.

  8. rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego– DRUK NR 9/LII:

   1. skarga – materiał do druku nr 9/LII,

   2. podjęcie uchwały – druk nr 9/LII.

  9. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma - DRUK NR 10/LII:

   1. skarga – materiał do druku nr 10/LII,

   2. podjęcie uchwały – druk nr 10/LII.

  10. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonania uchwały nr XLI/325/21 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r.– DRUK NR 11/LII":

   1. skarga – materiał do druku nr 11/LII,

   2. podjęcie uchwały – druk nr 11/LII.

 4. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2022 r.

 5. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty.

 6. Wolne wnioski i informacje.