Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z XLV sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r.-DRUK NR 1/LII.

 • uwagi i zapytania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 – DRUK NR 2/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 – DRUK NR 3/LII.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2022 – DRUK NR 4/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino – DRUK NR 6/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino – DRUK NR 7/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 8/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego– DRUK NR 9/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma - DRUK NR 10/LII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonania uchwały nr XLI/325/21 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r.– DRUK NR 11/LII.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

 1. Wolne wnioski i informacje.