Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
29 marca (wtorek) 2022 r. godz. 1030

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 37/21.

 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2021 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 – DRUK NR 1/XLIX.

 3. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2021 r. – DRUK NR 2/XLIX.

 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie w 2021 r. – DRUK NR 3/XLIX.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XLIX.

  2. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 5/XLIX.

  3. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 6/XLIX.

  4. Uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego – DRUK NR 7/XLIX.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 8/XLIX.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 – DRUK Nr 9/XLIX.

  7. Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Gryfino związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – DRUK NR 10/XLIX.

  8. Rozpatrzenia skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 11/XLIX.

   1. skargi – materiał do druku nr 11/XLIX,

   2. podjęcie uchwały – druk nr 11/XLIX.

  9. Rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie atestów zadaszeń na ciągach pieszych na targowisku miejskim – DRUK NR 12/XLIX.

   1. skarga – materiał do druku nr 12/XLIX,

   2. podjęcie uchwały druk nr 12/XLIX.

  10. Rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu targowiska miejskiego – DRUK NR – 13/XLIX.

   1. skarga – materiał do druku nr 13/XLIX,

   2. podjęcie uchwały druk nr 13/XLIX.

  11. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 14/XLIX.

   1. skarga – materiał do druku nr 14/XLIX,

   2. podjęcie uchwały.

  12. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie negatywnego rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino DRUK NR 15/XLIX.

   1. skarga – materiał do druku nr 15/XLIX,

   2. podjęcie uchwały- druk nr 15/XLIX.

  13. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 16/XLIX.

   1. skarga – materiał do druku nr 16/XLIX,

   2. podjęcie uchwały- druk 16/XLIX.

  14. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia wniosku do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 17/XLIX.

   1. skarga – materiał do druku nr 17/XLIX,

   2. podjęcie uchwały –druk 17/XLIX.

  15. Rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy pozostałemu odcinkowi działki drogowej nr 1312 obręb Gryfino 4 – DRUK NR 18/XLIX.

   1. wniosek– materiał do druku nr 18/XLIX,

   2. podjęcie uchwały – druk nr 18/XLIX.

  16. Wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Gryfino – DRUK NR 19/XLIX.

  17. Powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 20/XLIX.

 6. Wolne wnioski i informacje.