Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2021 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 – DRUK NR 1/XLIX.

V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2021 r. – DRUK NR 2/XLIX.

VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie w 2021 r.– DRUK NR 3/XLIX.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 5/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 6/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego – DRUK NR 7/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 8/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 – DRUK Nr 9/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Gryfino związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – DRUK NR 10/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 11/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 11/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie atestów zadaszeń na ciągach pieszych na targowisku miejskim – DRUK NR 12/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 12/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu targowiska miejskiego – DRUK NR – 13/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 13/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 14/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 14/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie negatywnego rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino DRUK NR 15/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 15/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 16/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 16/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia wniosku do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 17/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 17/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy pozostałemu odcinkowi działki drogowej nr 1312 obręb Gryfino 4 – DRUK NR 18/XLIX.

 1. skargi – materiał do druku nr 18/XLIX,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Gryfino – DRUK NR 19/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 20/XLIX.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXV. Wolne wnioski i informacje.