Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
25 stycznia (wtorek) 2022 r. godz. 1030

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wypracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021.

 3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2021 - NR 1/XLVI.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2021 roku – DRUK NR 2/XLVI.

  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 - DRUK NR 3/XLVI.

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 4/XLVI.

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1– DRUK NR 5/XLVI.

  5. przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026” – DRUK NR 6/XLVI.

  6. Rozpatrzenia skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 7/XLIV.

   1. skargi – materiał do DRUKU Nr 7/XLVI.

   2. podjęcie uchwały – DRUK Nr 7/XLVI.

  7. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do lokowania wolnych środków – DRUK NR 8/XLVI.

 5. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie  kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2022 – DRUK NR 9/XLIV.

 6. Wolne wnioski i informacje.