Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z XLII sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2021 - NR 1/XLVI.

- uwagi i zapytania

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2021 roku – DRUK NR 2/XLVI.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 - DRUK NR 3/XLVI.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 4/XLVI.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 5/XLVI.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026” – DRUK NR 6/XLVI.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska – DRUK NR 7/XLVI.

  1. skargi – materiał do DRUKU Nr 7/XLVI.

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK Nr 7/XLVI.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do lokowania wolnych środków – DRUK NR 8/XLVI.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

- uwagi i zapytania.

 1. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2022 – DRUK Nr 9/XLVI.

 2. Wolne wnioski i informacje.