Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
15 grudnia (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przygotowanie planu pracy na 2022 r.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 1/XLIV;

  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030 – DRUK NR 2/XLIV;

  3. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok – DRUK NR 3/XLIV;

  4. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok – DRUK NR 4/XLIV;

  5. uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego – DRUK NR 5/XLIV;

  6. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 6/XLIV;

  7. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XLIV;

  8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 8/XLIV;

 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 5. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.

 6. Wolne wnioski i informacje.