Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 26 listopada 2021 r. godz. 1300

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 • przyjęcie protokołów nr 42/21.

 1. Rozpatrzenie wniosku o sprostowanie treści uzasadnienia do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie.

 2. Rozpatrzenie wniosku o podłączenie oświetlenia na słupach elektrycznych w Nowym Czarnowie.

 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu Targowiska Miejskiego.

 4. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na Targowisku Miejskim w Gryfinie.

 5. Rozpatrzenie skarg na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

  1. skarga dotycząca działki nr 452/8 obręb Czepino.

  2. skarga dotycząca działki nr 143/4 obręb Daleszewo.

  3. skarga dotycząca działki nr 148/4 obręb 1 Radziszewo.

  4. skarga dotycząca działki nr 275/5 obręb Gryfino 1 przy ul. Targowej.

 6. Wolne wnioski i informacje.