Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2020/2021 – DRUK NR 1/XLIII

 • uwagi i zapytania.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 – DRUK NR 2/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 w miejscowości Parsówek – DRUK NR 3/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych i osoby prawnej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże – DRUK NR 5/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Rozpatrzenie petycji dotyczącej poprawy stanu nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie

 1. petycja – materiał do DRUKU NR 6/XLIII,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XLIII.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 9/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gryfino w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – DRUK NR 10/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XLIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVI. Wolne wnioski i informacje.