Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 2 listopada 2021 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 • przyjęcie protokołów nr 41/21.

 1. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu Targowiska Miejskiego.

 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na Targowisku Miejskim w Gryfinie.

 3. Rozpatrzenie skarg na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

  1. skarga dotycząca działki nr 452/8 obręb Czepino,

  2. skarga dotycząca działki nr 143/4 obręb Daleszewo,

  3. skarga dotycząca działki nr 148/4 obręb 1 Radziszewo,

  4. skarga dotycząca działki nr 275/5 obręb Gryfino 1 przy ul. Targowej.

 4. Wypracowanie w formie projektu uchwały propozycji rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie naprawy i utwardzenia nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie.

 5. Wolne wnioski i informacje.