Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
27 października (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 35/21, 36/21, 37/21, 38/21.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. ustanowienia powierzchniowego pomnika przyrody „Krzywy Las”– DRUK NR 1/XLII,

  2. zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”– DRUK NR 2/XLII,

  3. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz na przewlekłość postępowania:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XLII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XLII.

  4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II – DRUK NR 4/XLII.

 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.

 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 5. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.

 6. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.

 7. Ocena dotacji celowych udzielanych między jednostkami samorządy terytorialnego w 2020 roku.

 8. Wolne wnioski i informacje.