Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
29 września (środa) 2021 r. godz. 830

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 34/21.

 2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2021 roku – DRUK NR 1/XLI.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLI;

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 3/XLI;

  3. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 4/XLI,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 4/XLI.

 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.

 5. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 6. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.

 7. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.

 8. Wolne wnioski i informacje.