Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
28 września (wtorek) 2021 r. godz. 1015

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 32/21.

 2. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2021.

 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2021 roku – DRUK NR 1/XLI.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLI,

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 3/XLI,

  3. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 4/XLI,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 4/XLI.

 5. Wolne wnioski i informacje.