Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 29/21 oraz nr 30/21.

 2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2021 roku – DRUK NR 1/XLI.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLI.

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 3/XLI.

  3. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 4/XLI,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 4/XLI.

 4. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2021 roku.

 5. Zadania i realizacja utrzymania porządku i czystości w gminie Gryfino. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej.

 6. Wolne wnioski i informacje.