Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 września 2021 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z: XXXVIII i XXXIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2021 roku – DRUK NR 1/XLI

 • uwagi i zapytania.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XLI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej  i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 3/XLI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

 1. skarga – materiał do DRUKU NR 4/XLI,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 4/XLI.

VIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

IX. Wolne wnioski i informacje.