Materiały na sesję

ccc
  • DRUK NR 1/XLI - Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2021 roku
  • DRUK NR 2/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 3/XLI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej  i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino).
  • DRUK NR 4/XLI - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.