Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
25 czerwca (środa) 2021 r. godz. 830

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 32/21, nr 33/21.

 2. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 1/XL

 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK NR 2/XL

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – DRUK NR 3/XL,

  2. intencji wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK NR 4/XL,

  3. przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”– DRUK NR 5/XL,

  4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XL,

  5. zmiany uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 7/XL,

  6. rozpatrzenie skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dbałości o jakość powietrza w gminie Gryfino

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 8/XL,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 8/XL.

  7. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/XL,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 9/XL.

  8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie

   1. petycja – materiał do DRUKU NR 10/XL,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 10/XL.

 5. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 6. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.

 7. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.

 8. Wolne wnioski i informacje.