Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
20 sierpnia (piątek) 2021 r. godz. 815

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 29/21, nr 32/21.

 2. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 1/XL

 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK NR 2/XL

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – DRUK NR 3/XL,

  2. intencji wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK NR 4/XL,

  3. przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”– DRUK NR 5/XL,

  4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XL,

  5. zmiany uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 7/XL,

  6. rozpatrzenie skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dbałości o jakość powietrza w gminie Gryfino

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 8/XL,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 8/XL.

  7. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/XL,

   2. projekt uchwały – DRUK NR 9/XL.

  8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie

   1. petycja – materiał do DRUKU NR 10/XL,

   2. projket uchwały – DRUK NR 10/XL.

 5. Ocena realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Energetyków” – wizja lokalna, przegląd projektu, dokumentacji, wydatków, wniosków aplikacyjnych oraz informacji nt. zamierzeń inwestycyjnych dotyczących Targowiska Miejskiego w kontekście przebudowy ul. Energetyków.

 6. Wolne wnioski i informacje.