Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
26 sierpnia 2021 r. o godz. 1000
 

 1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołów z: XXXIV, XXXV i XXXVI sesji.

 1. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 2. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 1/XL

- uwagi i zapytania.

 1. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. – DRUK NR 2/XL

  - uwagi i zapytania.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – DRUK NR 3/XL

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie intencji wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK NR 4/XL

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”– DRUK NR 5/XL

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XL

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 7/XL

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Rozpatrzenie skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dbałości o jakość powietrza w gminie Gryfino

  1. skarga – materiał do DRUKU NR 8/XL,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XL

 8. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo

  1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/XL,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 9/XL.

 9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie

  1. petycja – materiał do DRUKU NR 10/XL,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 10/XL

 10. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

  - uwagi i zapytania.

 11. Wolne wnioski i informacje.