Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
23 czerwca (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 31/21.

 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.

  1. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020 – DRUK NR 1/XXXVII.

 3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” – DRUK NR 3/XXXVII.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 4/XXXVII,

  2. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 5/XXXVII,

  3. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/56 w Steklnie:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 6/XXXVII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XXXVII.

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XXXVII,

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 8/XXXVII,

  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXXVII,

  7. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewo – DRUK NR 10/XXXVII,

  8. wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Sobieradzu – DRUK NR 11/XXXVII,

  9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 – DRUK NR 12/XXXVII,

  10. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXII/198/16 z dnia 25 maja 2016 r. – DRUK NR 13/XXXVII.

 5. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.

 6. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 7. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.

 8. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.

 9. Bieżąca sytuacja finansowa i organizacyjna PUK.

 10. Wolne wnioski i informacje.