Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
18 czerwca (piątek) 2021 r. godz. 815

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Analiza wykonania budżetu za 2020 r.

 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.

  1. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020 – DRUK NR 1/XXXVII.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2020.

  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/XXXVII,

  2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/XXXVII,

  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2020 roku” – DRUK NR 2-2/XXXVII.

 5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” – DRUK NR 3/XXXVII.

 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 4/XXXVII,

  2. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 5/XXXVII,

  3. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/56 w Steklnie

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 6/XXXVII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XXXVII.

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XXXVII,

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 8/XXXVII,

  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXXVII,

  7. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewo – DRUK NR 10/XXXVII,

  8. wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Sobieradzu – DRUK NR 11/XXXVII,

  9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 – DRUK NR 12/XXXVII,

  10. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXII/198/16 z dnia 25 maja 2016 r. – DRUK NR 13/XXXVII.

 7. Wolne wnioski i informacje.