Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020

  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020 – DRUK NR 1/XXXVII,

  2. debata nad raportem:

   • wystąpienia radnych,

   • wystąpienia mieszkańców,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania - DRUK NR 1-1/XXXVII.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2020 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/XXXVII,

  2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/XXXVII,

  3. stanowiska komisji Rady,

  4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium za 2020 rok,

  5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  7. dyskusja,

  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2020 roku” – DRUK NR 2-2/XXXVII,

  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – DRUK NR 2-3/XXXVII.

 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” – DRUK NR 3/XXXVII
  - uwagi i wnioski.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 4/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 5/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/56 w Steklnie

  1. skarga – materiał do DRUKU NR 6/XXXVII,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XXXVII.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 7/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 8/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewo – DRUK NR 10/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Sobieradzu – DRUK NR 11/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 – DRUK NR 12/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXII/198/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu – DRUK NR 13/XXXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 17. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
  - uwagi i zapytania.

 18. Wolne wnioski i informacje.