Materiały na sesję

ccc

 

 • DRUK NR 1/XXXVII - Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2020.
 • DRUK NR 1-1/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania.
 • DRUK NR 2/XXXVII - Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • DRUK NR 2-1/XXXVII - Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 2-2/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2020 roku”.
 • DRUK NR 2-3/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 • DRUK NR 3/XXXVII - Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.
 • DRUK NR 4/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.
 • DRUK NR 5/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.
 • DRUK NR 6/XXXVII - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/56 w Steklnie.
 • DRUK NR 7/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 8/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.
 • DRUK NR 9/XXXVII- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 10/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewo.
 • DRUK NR 11/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Sobieradzu
 • DRUK NR 12/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022.
 • DRUK NR 13/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXII/198/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu.