Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
26 maja (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 29/20 oraz 30/21.

 2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2020 rok – DRUK NR 1/XXXV.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 2/XXXV;

  2. niedochodzenia należności przypadających gminie Gryfino oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – DRUK NR 3/XXXV;

  3. zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – DRUK NR 4/XXXV;

  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie – DRUK NR 5/XXXV;

  5. określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – DRUK NR 6/XXXV;

  6. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 7/XXXV;

  7. rozpatrzenia petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego;

  8. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/59 w Steklnie;

  9. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 10/XXXV.

 4. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.

 5. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 6. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.

 7. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.

 8. Bieżąca sytuacja finansowa i organizacyjna PUK.

 9. Wolne wnioski i informacje.