Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 24 maja (poniedziałek) 2021 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2020 rok – DRUK NR 1/XXXV.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 2/XXXV,

  2. niedochodzenia należności przypadających gminie Gryfino oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – DRUK NR 3/XXXV,

  3. zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – DRUK NR 4/XXXV,

  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie – DRUK NR 5/XXXV,

  5. określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – DRUK NR 6/XXXV,

  6. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 7/XXXV,

  7. rozpatrzenia petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego,

  8. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/59 w Steklnie,

  9. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 10/XXXV.

 4. Zapoznanie się z gminnym zasobem mieszkaniowym – (komisja wyjazdowa).

 5. Zadania i realizacja utrzymania porządku i czystości w gminie Gryfino. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (harmonogram prac, komisja wyjazdowa).

 6. Wolne wnioski i informacje.