Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów z: XXXII sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2020 rok – DRUK NR 1/XXXV
  - uwagi i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 2/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających gminie Gryfino oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – DRUK NR 3/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – DRUK NR 4/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie – DRUK NR 5/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – DRUK NR 6/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 7/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego
  1. petycje – materiał do DRUKU NR 8/XXXV,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XXXV.
 12. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/59 w Steklnie
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/XXXV,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 9/XXXV.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK NR 10/XXXV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
 • uwagi i zapytania.
 1. Wolne wnioski i informacje.