Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 26 kwietnia (poniedziałek) 2021 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 22/20, 23/20, 24/20.

 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gryfino w 2020 roku (definiowanie nowych zagrożeń i rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa).
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej – DRUK NR 1/XXXIV.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 – DRUK NR 2/XXXIV,

  2. przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego – DRUK NR 3/XXXIV,

  3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/XXXIV,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/XXXIV,

  5. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2021 – DRUK NR 6/XXXIV,

  6. rozpatrzenie petycji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Gryfino oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki:

   1. petycje – materiał do DRUKU NR 7/XXXIV,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 7/XXXIV.

  7. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,

  8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 9/XXXIV.

 5. Wolne wnioski i informacje.