Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XXXIV - Ocena zasobów pomocy społecznej.
  • DRUK NR 2/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
  • DRUK NR 3/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego.
  • DRUK NR 4/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
  • DRUK NR 5/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno.
  • DRUK NR 6/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2021 – DRUK NR 6/XXXIV
  • DRUK NR 7/XXXIV - Rozpatrzenie petycji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Gryfino oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki
  • DRUK NR 8/XXXIV - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
  • DRUK NR 9/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.