Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
23 lutego (wtorek) 2020 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2018-2019” – DRUK NR 1/XXXII.

 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2020 r.” – DRUK NR 2/XXXII.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – DRUK NR 3/XXXII,

  2. zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 4/XXXII,

  3. zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXXII,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/XXXII,

  5. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna – DRUK NR 7/XXXII,

  6. rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4:

   1. wniosek – materiał do DRUKU NR 8/XXXII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XXXII.

 5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową.

 6. Analiza poziomu wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gryfino w roku 2020.

 7. Wolne wnioski i informacje.