Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 22 lutego (poniedziałek) 2021 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie Gryfino w okresie pandemii w roku szkolnym 2019/2020. Przygotowanie warunków do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego (zabezpieczanie w sprzęt cyfrowy i przeszkolenie nauczycieli, doposażenie w środki ochrony).

 3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2018-2019” – DRUK NR 1/XXXII.

 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2020 r.” – DRUK NR 2/XXXII.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – DRUK NR 3/XXXII,

  2. zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 4/XXXII,

  3. zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXXII,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/XXXII,

  5. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna – DRUK NR 7/XXXII,

  6. rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4:

   1. wniosek – materiał do DRUKU NR 8/XXXII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XXXII.

 6. Wolne wnioski i informacje.