Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 19 lutego (piątek) 2021 r. godz. 815

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2018-2019” – DRUK NR 1/XXXII

III. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2020 r.” – DRUK NR 2/XXXII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – DRUK NR 3/XXXII
 2. zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 4/XXXII
 3. zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXXII
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/XXXII
 5. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna – DRUK NR 7/XXXII
 6. rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4
  1. wniosek – materiał do DRUKU NR 8/XXXII,
  2. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XXXII.

V. Przegląd niezrealizowanych drogowych inwestycji gminnych (komisja wyjazdowa).

VI. Wolne wnioski i informacje.