Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 16 lutego (wtorek) 2021 r. godz. 1330

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.

  2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

  3. Wolne wnioski i informacje.