Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2018-2019” – DRUK NR 1/XXXII

 • uwagi i zapytania.

V. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2020 r.” – DRUK NR 2/XXXII

 • uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – DRUK NR 3/XXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 4/XXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/XXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna – DRUK NR 7/XXXII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4

 1. wniosek – materiał do DRUKU NR 8/XXXII,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XXXII.

XII. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Gryfinie wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2021 r. po przeprowadzonej w okresie od 27 maja 2020 r. do 30 listopada 2020 r. planowej kontroli dotyczącej zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych

 • uwagi i zapytania.

XIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIV. Wolne wnioski i informacje.