Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
27 stycznia (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – DRUK NR 1/XXXI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. Przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2020 roku – DRUK NR 2/XXXI.
  2. Rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie:
   1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XXXI,
   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XXXI.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno– DRUK NR 4/XXXI;
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/XXXI;
  5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Gryfino, Chlebowo i Nowe Czarnowo – DRUK NR 6/XXXI;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/XXXI;
  7. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XXXI;
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 9/XXXI;
  9. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 10/XXXI;
  10. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – DRUK NR 11/XXXI.
 4. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.
 5. Kontrola zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 6. Kontrola wydatków na działalność promocyjną gminy.
 7. Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 8. Wolne wnioski i informacje.