Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 14 stycznia (czwartek) 2021 r. godz. 1330

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołów nr 27/20 i 28/20.

  1. Rozpatrzenie petycji Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w sprawie uchwalenia nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty.

  2. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy Gryfino o nadanie nazwy drodze gminnej położonej między ulicą Stanisława Lema a ulicą Wojska Polskiego.

  3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Gryfino o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4.

  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie.

  6. Wolne wnioski i informacje.