Plan pracy na 2021 r.

ccc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/238/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.                

          

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok

Styczeń - luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 4. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 5. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuacje finansową Gminy w latach 2019 i 2020.

Marzec - kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 3. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 4. Ocena realizacji zadań powierzonych przez Gminę podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem świetlic.

Maj - czerwiec:

 1. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino (do 15 czerwca).
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 5. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 6. Bieżąca sytuacja finansowa i organizacyjna PUK.

Lipiec: Przewidziana przerwa urlopowa

Sierpień - wrzesień:

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 4. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 5. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem skutków koronawirusa.

Październik - listopad:

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do 15 października).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 4. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 5. Ocena dotacji celowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Grudzień:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok (do dnia 10 grudnia).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej