Plan pracy na 2021 r.

ccc

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/238/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.                

          

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie Komisji za rok 2020
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie Gryfino w okresie pandemii w roku szkolnym 2019/2020. Przygotowanie warunków do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego (zabezpieczenie w sprzęt cyfrowy i przeszkolenie nauczycieli, doposażenie w środki ochrony).

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja o aktualnej sytuacji oraz pomocy świadczonej osobom bezdomnym na terenie gminy Gryfino.

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2020 roku.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gryfino w 2020 roku (definiowanie nowych zagrożeń i rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa).

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Zapoznanie się z gminnym zasobem mieszkaniowym – (komisja wyjazdowa).
 3. Zadania i realizacja utrzymania porządku i czystości w gminie Gryfino. Utrzymanie i konserwacja terenów zielni miejskiej (harmonogram prac, komisja wyjazdowa).

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

 • Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi  za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wrzesień

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu na 2022 r. (do 15 października).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Kontrola wykonania wskazań i zaleceń nadzoru budowlanego dot. świetlic wiejskich oraz budynków GDK (komisja wyjazdowa).

Listopad

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 (do dnia 10 grudnia).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy na 2022 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji