Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań administracyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, dla potrzeb których wymagana jest wiedza specjalistyczna z zakresu wyceny nieruchomości, wprowadza się „Procedurę powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Postępowania administracyjne, o których mowa w § 1, dotyczą zadań realizowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino przez:

  1. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

  2. Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, o których mowa w § 2 zarządzenia, realizującym zadania prowadzone na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, w których wymagana jest wiedza specjalistyczna o charakterze opinii biegłego o wartości nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie stosuje się do postępowań administracyjnych wszczętych po dniu wejścia w życie zarządzenia oraz do postępowań wszczętych przed dniem wejścia zarządzenia w życie, w których dotychczas nie powołano biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2020 r. wpłynęło stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju dotyczące zalecanego trybu i sposobu powoływania rzeczoznawców majątkowych, jako biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej. Wskazane zostało, że rzeczoznawca majątkowy sporządzający opinie o wartości nieruchomości na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych powinien być powoływany na podstawie postanowienia organu w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Do procedury wyłaniania biegłych na potrzeby postępowań prowadzonych w trybie KPA nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych, które dotyczą tylko tych stosunków prawnych, które powstają na gruncie umów cywilnoprawnych. Tymczasem powołanie biegłego w postępowaniach administracyjnych nie stanowi nawiązania stosunku cywilnoprawnego pomiędzy organem a biegłym. Relacje łączące organ z biegłym nie należą do sfery stosunków cywilnoprawnych. Tym samym nie jest możliwe przyjęcie, iż procedura powoływania biegłych w trybie przepisów KPA może obejmować umowy w trybie cywilnoprawnym.

Powoływanie biegłych rzeczoznawców w postępowaniach administracyjnych następuje zgodnie z art. 84 i art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, które stanowią, że gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Powołanie biegłego następuje w drodze postanowienia.

Sporządziła:
Żaneta Snoch