Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 1300
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 1/XXIX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 2/XXIX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego – DRUK NR 3/XXIX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 4/XXIX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 5/XXIX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VII. Wolne wnioski i informacje.