Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
20 listopada (piątek) 2020 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 20/20.

 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2019/2020 – DRUK NR 1/XXVII.

 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych – DRUK NR 2/XXVII.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 3/XXVII,

  2. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 4/XXVII,

  3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 5/XXVII,

  4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XXVII,

  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 7/XXVII,

  6. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 – DRUK NR 8/XXVII.

 5. Wolne wnioski i informacje.