Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z XXV sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2019/2020 – DRUK NR 1/XXVII

 • uwagi i zapytania.

 1. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych – DRUK NR 2/XXVII

 • uwagi i zapytania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 3/XXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 4/XXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK NR 5/XXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 7/XXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 – DRUK NR 8/XXVII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

 1. Wolne wnioski i informacje.