Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
5 listopada 2020 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. – DRUK NR 1/XXVI
  • uwagi i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik – DRUK NR 3/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK NR 5/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 6/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 7/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 8/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino” – DRUK NR 9/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 10/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  1. wariant 1 - DRUK NR 11-1/XXVI
  2. wariant 2 - DRUK NR 11-2/XXVI
  3. wariant 3 - DRUK NR 11-3/XXVI

   odrębnie do każdego wariantu projektu uchwały:

   1. stanowiska komisji Rady,
   2. dyskusja,
   3. podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK NR 12/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 13/XXVI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
  • uwagi i zapytania.
 18. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2020 r.
 19. Wolne wnioski i informacje.